≡ Menu
Jawatan Penolong Juruaudit Gred W29 SPA8i

Jawatan Penolong Juruaudit Gred W29Berikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi Jawatan Penolong Juruaudit Gred W29 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

 • Kumpulan:Pelaksana
 • Kem/Jab:Jabatan Audit Negara
 • Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
RM1,498.00 RM5,678.00 RM 145.00

Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT AKADEMIK

 • Sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM1,510.92)
 • Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan.
  (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM1,510.92)
 • Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM1,776.08)
 • Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM2001.68)

Syarat Bahasa Melayu
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Juruaudit adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Juruaudit Gred W29

Tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan

 • Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c)
 • Lulus Peperiksaan Khas
 • Had umur pelantikan
 • Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun
 • Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun
 • Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun

Deskripsi Tugas
Menolong Juruaudit dalam menjalankan auditan terhadap akaun dan aktivit-aktiviti Kerajaan, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan dan lain-lain kumpulan wang yang di bawah bidang kuasa Ketua Audit Negara

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment