≡ Menu

Jawatan Pegawai Makmal Filem Gred C41 SPA8i

Pegawai Makmal Filem Gred C41Berikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi jawatan pegawai makmal filem gred C41perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

 • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 • Kem/Jab: Kementerian Penerangan
 • Jadual Gaji:
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,317.00 RM9,620.00 RM225.00

SYARAT LANTIKAN :

1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • Wrganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT AKADEMIK
Ijazah sarjana muda sains kepujian dalam bidang kimia yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred C41 : RM2,317.00)

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
3.Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Makmal Filem adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Makmal Filem Gred C41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan :

 • Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c)
 • Lulus Peperiksaan Khas
 • Had umur pelantikan
 • Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun
 • Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun
 • Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun

DESKRIPSI TUGAS :
Bertanggungjawab menguruskan tugas-tugas larasan filem, khidmat negatif dan pemeriksaan filem.

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment