≡ Menu

Jawatan Juruukur Gred J41 SPA8i

Juruukur Gred J41 - GovernmentPENGUMUMAN PENTING : Syarat Kelayakan ini hanya berkuatkuasa mulai 1 Julai 2016 (Pekeliling Perkhidmatan 1/2016 – Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia)

 • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 • Kem/Jab: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar / Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian
 • Jadual Gaji:
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,529.00 RM9,643.00 RM225.00

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang ukur tanah atau bidang geomatik yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan pada gred J41: RM2,529.00)

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruukur adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Juruukur J41

Tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan
(i) mempunyai kelayakan dalam perenggan 1
(ii) lulus Peperiksaan Certificate of Competency anjuran Lembaga Juruukur Tanah
(iii) had umur pelantikan

 1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
 2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

DESKRIPSI TUGAS:

Bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja ukur iaitu:

 • ukuran tarabas kawalan piawai
 • ukuran kawalan
 • ukuran dinding duatuan
 • ukuran pengambilan balik tanah
 • ukuran kawasan bandar dan luar bandar
 • ukuran kelas satu dan dua bagi tujuan pengeluaran hak milik
 • ukuran gelanggang sukan
 • ukuran siasatan kejituan
 • memberi latihan
 • menyediakan laporan
 • penyata kerja pasukan kerja
 • lain-lain tugas pentadbiran yang berkaitan dengan Jabatan

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment